Calendar

November 2017
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
30th October 2017 31st October 2017 1st November 2017 2nd November 2017 3rd November 2017 4th November 2017

Stratford St Mary Fireworks Event

Stratford St Mary Fireworks Event
5th November 2017
6th November 2017

Parents Evening

Parents Evening
7th November 2017

Parents Evening

Parents Evening
8th November 2017 9th November 2017 10th November 2017

Swans Assembly

Swans Assembly
11th November 2017 12th November 2017
13th November 2017 14th November 2017 15th November 2017 16th November 2017

Owls Assembly

Owls Assembly
17th November 2017 18th November 2017

Christmas Fayre in School

Christmas Fayre in School
19th November 2017
20th November 2017 21st November 2017 22nd November 2017

Walk to School Day

Walk to School Day
23rd November 2017

Walk to School Day

Walk to School Day
24th November 2017

Walk to School Day

Walk to School Day

Brightness Day

Brightness Day

Woodpeckers Assembly

Woodpeckers Assembly
25th November 2017 26th November 2017
27th November 2017 28th November 2017

Owls Trip to Colchester Castle

Owls Trip to Colchester Castle
29th November 2017 30th November 2017 1st December 2017

Kingfishers Assembly

Kingfishers Assembly

Phonics Session After School

Phonics Session After School
2nd December 2017 3rd December 2017